Tin tức

Điện Biên chú trọng công tác truyền thông chính sách

PV 05/12/2023 14:37

UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 5547/KH-UBND ngày 30/11/2023 về Tăng cường công tác Truyền thông chính sách và Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu trên địa bàn.

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường công tác Truyền thông chính sách và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao hiệu quả công tác Thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí, giai đoạn 2021-2025; Đảm bảo 100% các chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành có tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được truyền thông đến các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm; Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương để hình thành mạng lưới kết nối truyền thông trong toàn tỉnh; Thực hiện có hiệu quả việc công khai thông tin; Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên Cổng/trang TTĐT; Tăng cường công tác truyền thông chính sách trên báo chí, Cổng/trang TTĐT, nền tảng số, mạng xã hội; Thông qua hệ thống Văn hoá – Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã; Nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận; Gắn công tác truyền thông chính sách với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; Khuyến khích đổi mới, sáng tạo về nội dung và hình thức truyền thông chính sách, bảo đảm chủ động, kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả hoạt động, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình tại Hội nghị giao ban báo chí hằng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex