Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Nhiều quyết sách mang tính đột phá

Khai mạc Phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

1.100 đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng môi trường văn hoá số giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thay mặt cán bộ nhân viên ngành Ngân hàng, đồng chí Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank đã có bài tham luận về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Là một tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động, Công đoàn Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Do đó, Công đoàn Việt Nam đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nhiều hội thảo khoa học xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đã được tổ chức nhằm đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng và phát triển bền vững.

Hoạt động Ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, kinh doanh trên cơ sở chữ “Tín”. Hơn ai hết, cán bộ ngân hàng phải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng; có trách nhiệm cao, thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ để dòng tiền – huyết mạch của nền tài chính quốc gia được thông suốt.

Trong những năm qua, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ Ngân hàng, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống ngành Ngân hàng, qua đó tăng niềm tin và giữ hình ảnh đẹp về ngành ngân hàng, thúc đẩy, năng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển thương hiệu.

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được gây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành các giá trị chuẩn mực, ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp, là chất keo gắn kết các thành viên hướng tới những mục tiêu chung và hành động chung.

Nhận thức văn hóa là nhân tố quan trọng, ngành Ngân hàng luôn quan tâm đến việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, thực thi trách nhiệm xã hội, tích cực hỗ trợ cộng đồng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xây dựng “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng”, ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới”, tổ chức các buổi tọa đàm về “Vai trò của tổ chức công đoàn đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, các Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”,… nhằm góp phần hình thành các giá trị chuẩn mực trong việc thực thi nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động kinh doanh và xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu cầu của ngành Ngân hàng trong hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống đã phát huy vai trò, chủ động, tích cực tham gia gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, giúp nhiều đơn vị trong ngành phát triển thương hiệu vươn ra tầm khu vực và quốc tế, tạo dấu ấn và giành được nhiều tín nhiệm từ đối tác và khách hàng.

Đồng chí Hồng Quang - Chủ tịch Công đoàn Vietcombank
Đồng chí Hồng Quang – Chủ tịch Công đoàn Vietcombank trình bày tham luận

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank luôn xác định các giá trị truyền thống và văn hóa cốt lõi là nền tảng, ý chí và khát vọng là động lực, là sức mạnh quý báu cho sự phát triển bền vững của Vietcombank. Theo đó, Công đoàn Vietcombank đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank ban hành Nghị quyết về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy 5 giá trị văn hóa cốt lõi “Tin – Chuẩn – Mới – Bền – Nhân” và sức mạnh con người Vietcombank.

Trong thời gian qua, công đoàn Vietcombank đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết như tham mưu các cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đãi ngộ tài chính, đãi ngộ ngoài lương, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả, chuyên nghiệp với không gian làm việc hiện đại, phân công công việc hợp lý, cán bộ được đào tạo, có cơ hội thăng tiến rõ ràng, được khuyến khích đổi mới, sáng tạo

Bên cạnh đó đơn vị đã tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, văn hóa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua: Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”, Cuộc thi Vietcombank 60 năm: “Lan tỏa tự hào – Khát khao cống hiến”; Cuộc thi “Đổi mới – Sáng tạo để phát triển và hội nhập” và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội vì cộng đồng…

Với những kết quả đã đạt được, Vietcombank là đơn vị 8 lần liên tiếp được bình chọn “Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam” và 4 lần liên tiếp được trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

Với truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, thương hiệu, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng tinh thần sẵn sàng đổi mới, Công đoàn Vietcombank sẽ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để gìn giữ, phát huy 5 giá trị văn hóa truyền thống tại Vietcombank; xây dựng cán bộ Vietcombank phát triển toàn diện cả về “Tâm lực – Trí lực – Kỹ lực – Thể lực”, góp phần đưa Vietcombank nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung phát triển nhanh, bền vững, hoạt động an toàn và hiệu quả, xứng danh đơn vị “Anh hùng lao động”.

Nêu lên thực tế giai đoạn hiện nay và thời gian tới, đồng chí Hồng Quang cho biết, tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhằm xây dựng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi phải nâng cao năng lực cạnh tranh không chỉ bằng nguồn vốn, chiến lược kinh doanh, công nghệ, mà còn bằng uy tín, thương hiệu, đạo đức và văn hóa kinh doanh.

Hiện nay thực tế vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhiều nơi còn nặng tính hình thức, chưa hiện thực hóa tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi và chuẩn hành vi; vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà xem nhẹ lợi ích cộng đồng, xâm hại môi trường thiên nhiên…

Từ thực tiễn đó, để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đồng chí Hồng Quang đề xuất ba giải pháp.

Thứ nhất, việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét ban hành Nghị quyết chuyên đề về khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong tình hình mới.

Thứ hai, mở chuyên mục: “Công đoàn với văn hóa doanh nghiệp” trên các phương tiện truyền thông trong hệ thống Công đoàn nhằm chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Thứ ba, xây dựng môi trường văn hoá số giúp doanh nghiệp tạo ra nguồn nhân lực với tư duy đột phá sáng tạo, các sáng kiến số đổi mới với khả năng thích ứng linh hoạt với thay đổi, từ đó tạo ra sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Cần có nghiên cứu về người lao động thế hệ GenZ, Y

Đóng góp ý kiến về vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Techcombank cho biết, là một ngân hàng TMCP lớn trong hệ thống ngân hàng, trong thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng, ban chấp hành công đoàn luôn luôn thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách phúc lợi cho CBNV.

đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó chủ tịch thường trực Công đoàn ngân hàng Techcombank
Đồng chí Bùi Đăng Quỳnh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Techcombank góp ý vào phiên thảo luận số 5

Trong đó, các hoạt động được Techcombank duy trì thường xuyên như tặng quà các ngày lễ, tết; tạo nhiều chuyến xe yêu thương miễn phí đưa hàng nghìn CBNV và người thân về quê ăn Tết; tặng học bổng Chắp cánh ước mơ cho con CBNV đạt thành tích cao trong học tập; chương trình “Chăn ấm cho em” đã hỗ trợ hàng trăm suất quà cho các trường học tại miền núi, lắp đèn năng lượng mặt trời, tặng máy tính cũ; chương trình hiến máu nhân đạo hàng năm thu được hàng trăm đơn vị máu cho Viện Huyết học. Bên cạnh đó, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các trung tâm thương bệnh binh, các gia đình người có công tại các xã anh hùng được cán bộ, công nhân viên duy trì hằng năm.

Góp ý vào “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội 13”, đồng chí Bùi Đăng Quỳnh đề xuất bổ sung Đề án 17 “Nghiên cứu về người lao động thế hệ GenZ, Y”. Đồng chí Quỳnh cho biết, hiện nay người lao động trẻ trong các doanh nghiệp đang ngày càng chiếm tỷ lệ lớn. Đơn cử như tại Techcombank hiện có khoảng 32% đoàn viên, người lao động sinh sau năm 1995.

Thực tế hiện nay các bạn trẻ ít quan tâm đến hoạt động công đoàn, vì vậy đồng chí Bùi Đăng Quỳnh đề xuất cần có nghiên cứu riêng về thế hệ trẻ này.

“Khi hiểu về họ, các doanh nghiệp sẽ có hoạt động hữu hiệu, thực tế để thu hút họ tham gia công đoàn, điều này sẽ giúp hoàn thành được mục tiêu đến năm 2028 có 15 triệu đoàn viên.”- đồng chí Quỳnh nhấn mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex